Czy cudzoziemiec może wwieźć swojego psa lub kota do Polski – czyli przewóz zwierząt domowych przez granicę.

Decyzja o osiedleniu się w obcym państwie nie jest prosta. Nawet jeśli przeprowadzka wiąże się z lepszymi widokami na przyszłość, często największym problemem okazuje się rozłąka nie tylko z rodziną i znajomymi, ale i ukochanym pupilem.

Nazbyt często zdarza się, że cudzoziemcy opuszczający swój kraj w poszukiwaniu zatrudnienia lub w celu edukacji, pozostawiają swoje psy i koty pod opieką rodziny lub znajomych z obawy przed utratą zwierząt na granicy. Czy tak musi być?

Jeśli zadbamy o odpowiednie przygotowanie zwierzęcia przed planowaną podróżą, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasz pies, czy kot, a nawet fretka, zamieszkali z nami w nowym miejscu.

Znaczenie będzie miało przy tym, czy wjeżdżamy do Polski z innego kraju Unii Europejskiej, czy też z kraju trzeciego, jak np. Ukraina.

Jeśli chcemy wwieźć do Polski psa lub kota z terenu Unii Europejskiej, musimy pamiętać o tym, że zwierzę musi mieć ukończone 3 miesiące życia oraz posiadać:

 1. czytelny tatuaż wraz z dowodem oznakowania przed dniem 3 lipca 2011 r. lub transponder, zwany potocznie „mikroczipem”. UWAGA! W przypadku, gdy transponder jest niezgodny z wymaganiami normy ISO 11784 lub ISO 11785, osoba przewożąca zwierzę musi zapewnić możliwość odczytania numeru transpondera podczas kontroli, tzn. musi dysponować własnym urządzeniem pozwalającym na dokonanie odczytu.
 2. Aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. UWAGA! Szczepienie przeciwko wściekliźnie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodni życia. W przypadku kolejnych szczepień (tzw. dawki przypominające), przeprowadzanych regularnie w odstępach co 12 miesięcy, szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Data szczepienia nie może być wcześniejsza, niż data wszczepienia transpondera.
 3. Paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. UWAGA! Jeśli chcesz, aby zwierzę wjechało do Polski z osobą trzecią, musi ona dodatkowo posiadać Twoje pisemne upoważnienie do przemieszczania zwierzęcia o charakterze niehandlowym.

Szczególne wymogi dotyczące przewożenia zwierząt z Ukrainy

Zwierzęta wwożone do Polski z Ukrainy muszą przejść badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Badanie to przeprowadza się na próbce pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia oraz nie później niż na trzy miesiące przed podróżą. Badanie musi zostać wykonane przez uprawnione laboratorium (szukaj tutaj: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en), a wynik badania musi wykazywać poziom przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w surowicy krwi wynoszący co najmniej 0,5 j.m./ml.

UWAGA! Badania nie trzeba wykonywać ponownie, jeśli poprzednie badanie było prawidłowe, a zwierzę (pies, kot lub fretka) zostało ponownie zaszczepione przed upływem ważności poprzedniego szczepienia.

Niezbędne dokumenty:

 1. Świadectwo zdrowia, którego wzór znajdziesz tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1591253844486&uri=CELEX:32019R1293 UWAGA! Świadectwo zdrowia może wystawić upoważniony lekarz weterynarii. Zadbaj o to, aby podpis i pieczęć lekarza były czytelne. Świadectwo zdrowia będzie ważne przez 10 dni od dnia wystawienia do dnia kontroli w określonym unijnym punkcie kontroli (lista punktów kontroli: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/pm_non-com_entry_pol.pdf) Jeśli wykonywane było badanie na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie – nie zapomnij o dołączeniu do świadectwa uwierzytelnionego odpisu wyników tego badania.
 2. Jeśli Twój pies, kot lub fretka posiadają paszport zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 577/2013 (dostępne tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1591255468347&uri=CELEX:02013R0577-20191101), wydany w państwie trzecim wymienionym w części 1 załącznika IV ww. rozporządzenia, nie musisz posiadać świadectwa zdrowia. Jeśli jednak zwierzę posiada kolejne szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane poza Unią Europejską, to wówczas dodatkowo musi posiadać świadectwo zdrowia, o którym mowa powyżej.
 3. Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej o niehandlowym charakterze podróży – znajduje się w części 3 załącznika IV ww. rozporządzenia.

O czym jeszcze musisz pamiętać

***

Osoba przewożąca zwierzę musi także zapoznać się z warunkami przewozu żywych zwierząt określonych przez wybranego przewoźnika (np. linię lotniczą, firmę transportową, przewoźnika kolejowego). Może się bowiem okazać, że konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów, np. w zakresie klatek do przewozu zwierząt. Warto także spytać przewoźnika o posiadaną przez niego licencję na przewóz zwierząt.

***

Unikaj przewożenia zwierzęcia chorego, po zabiegach weterynaryjnych i w zaawansowanej ciąży.

***

Co więcej, jeśli chcesz przewieźć zwierzę przez kilka krajów, konieczne będzie sprawdzenie, jakie regulacje dotyczące przewozu zwierząt w nich obowiązują, bowiem mogą one się między sobą różnić. Tytułem przykładu można wskazać, że niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej wydają zgody na przewóz zwierząt poniżej 12 tygodnia życia lub psów określonych ras, uznawanych za niebezpieczne. Niekiedy konieczne jest poddanie zwierzęcia profilaktycznej terapii przeciwko tasiemcom.

***

Zapisz dane i numer kontaktowy lekarza weterynarii, który pomagał Ci w przygotowaniu dokumentacji i był odpowiedzialny za wykonanie szczepień. Miej te dane przy sobie podczas podróży ze zwierzakiem.

***

Zwierzęta towarzyszące takie jak myszy, szczury, króliki, chomiki, wwożone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie muszą mieć specjalnych oznaczeń, ani określonej dokumentacji, jednak przepisy poszczególnych krajów, mogą zawierać odrębne regulacje – warto sprawdzić to przed planowaną podróżą.

Jednakże króliki wwożone z krajów trzecich muszą:

 1. pochodzić z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono wścieklizny lub nie podejrzewano jej wystąpienia w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę, a także u których nie stwierdzono klinicznych objawów myksomatozy królików, i które nie miały kontaktu ze zwierzętami chorymi lub podejrzanymi o wściekliznę w okresie 30 dni poprzedzających podróż,
 2. posiadać świadectwo zdrowia, wystawione przez upoważnionego lekarza weterynarii w kraju trzecim i spełniają gwarancje opisane w świadectwie. Wzór świadectwa jest dostępny tutaj: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe

***

Nie ryzykuj przewożenia zwierzęcia bez wymaganych dokumentów i oznakowania, ponieważ organy upoważnione do kontroli mogą:

 1. zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało,
 2. poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych przepisami, np. poddania go szczepieniu,
 3. poddać zwierzę eutanazji, gdy nie można poddać go kwarantannie lub odesłać do kraju, z którego wyjechało.

Wszelkie koszty związane z ww. procedurami ponosić będzie osoba przewożąca zwierzę.

***

Jeśli masz wątpliwości, czy odpowiednio przygotowałeś swojego zwierzaka do podróży, skontaktuj się z Kancelarią Radcy Prawnego Angeliki Kimbort – kancelarii przyjaznej zwierzętom. Razem znajdziemy sposób na bezpieczny przewóz Twojego pupila do Polski.

Jeśli zatrzymano Twojego zwierzaka na granicy, to po pierwsze – nie panikuj. Poproś o dokładne wyjaśnienie problemu przez funkcjonariusza dokonującego kontroli i skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: (+48) 530 622 228 – telefon czynny przez całą dobę.

Wersja ukraińskojęzyczna powyższego tekstu znajduje się pod adresem /

Українську версію можна знайти за адресою: http://kancelariakimbort.pl/?p=396

radca prawny Angelika Kimbort

Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu