Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

Udział w wypadku komunikacyjnym często skutkuje doznaniem obrażeń ciała oraz negatywnymi odczuciami psychicznymi, związanymi z przebiegiem zdarzenia, leczeniem i rekonwalescencją.

Osobie poszkodowanej w wypadku drogowym przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w związku z poniesionymi przez nią kosztami: leczenia i rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego, specjalistycznej diety, dojazdów do placówek medycznych, czy też opieki osób trzecich. Poszkodowany w wypadku samochodowym może także domagać się odszkodowania z tytułu utraconych zarobków oraz przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków na przyszłość, a także zwrotu kosztów związanych z koniecznością przekwalifikowania się, jeśli doznane w wypadku obrażenia uniemożliwiają mu powrót do aktywności i pracy wykonywanej przed wypadkiem. Jeśli w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały prywatne przedmioty poszkodowanego, jak np. telefon, okulary, czy odzież, to również możliwe jest dochodzenie zwrotu ich równowartości.

Doznana przez poszkodowanego krzywda w sferze psychicznej rekompensowana jest natomiast poprzez przyznanie stosownego zadośćuczynienia.

O ile wysokość zadośćuczynienia stanowić będzie wyraz uznania sędziowskiego, o tyle kwoty, których osoba poszkodowana domaga się w ramach odszkodowania, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Konieczne jest zatem gromadzenie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji oraz rachunków, paragonów i faktur (najlepiej imiennych) za zakup środków farmakologicznych, zabiegi medyczne i rehabilitacyjne (o ile wykonywane są prywatnie), sprzęt ortopedyczny, czy środki opatrunkowe. Najwięcej problemów nastręcza jednak wykazanie wartości przedmiotów zniszczonych w wypadku, za zakup których osoba poszkodowana nie posiada już paragonów. Tu pomocne mogą być internetowe porównywarki cenowe lub wydruki ze sklepów internetowych, oferujących takie same lub podobne towary.

Postępowanie likwidacyjne inicjuje tzw. zgłoszenie szkody przez poszkodowanego, tj. powiadomienie ubezpieczyciela o wypadku oraz poinformowanie o zgłaszanych roszczeniach. Już na tym etapie osoba poszkodowana powinna przedstawić wszelkie posiadane dokumenty związane ze zdarzeniem oraz przebiegiem leczenia i poniesionymi wydatkami, bowiem praktyką w takich sprawach jest konsultacja stanu zdrowia z lekarzem orzecznikiem, współpracującym z ubezpieczycielem. Lekarz orzecznik dokonuje analizy dokumentacji dostarczonej przez poszkodowanego, a także przeprowadza stosowne badanie i następnie wydaje opinię, w której wskazuje, czy dolegliwości podnoszone przez poszkodowanego mają związek z tym konkretnym zdarzeniem szkodowym oraz czy zasadny jest zwrot poniesionych przez niego kosztów i przyznanie innych świadczeń.

Postępowanie likwidacyjne kończy wydanie decyzji określającej wysokość przyznanych poszkodowanemu kwot lub odmawiającej uznania roszczeń. Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do wszelkich propozycji ugodowego zakończenia postępowania likwidacyjnego z jednoczesnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń, bowiem często zdarza się, że zaproponowane przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania lub/i zadośćuczynienia są znacznie zaniżone.

Poszkodowany niezadowolony z wydanej decyzji może dochodzić swoich praw w sądzie. Koniecznym będzie ponowne poddanie się badaniu lekarskiemu, ale tym razem wykonywanego przez niezależnego biegłego sądowego lub zespół biegłych. To ta opinia będzie dla sądu kluczowym dowodem w sprawie. Jednak nawet opinia biegłego sądowego może zostać poddana kontroli przez osobę poszkodowaną, która w toku postępowania przed sądem uzyskuje status powoda, co pozwala jej na składanie wniosków dowodowych oraz wypowiadanie się co do zgromadzonego materiału dowodowego.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku i nie wiesz jak sformułować żądania w zgłoszeniu szkody lub też otrzymałaś/otrzymałeś już decyzję ubezpieczyciela, która Cię nie satysfakcjonuje i rozważasz wniesienie pozwu, ale nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko pomoże Ci skompletować niezbędne dokumenty i oszacuje prawdopodobną kwotę należnego Ci zadośćuczynienia i odszkodowania, ale będzie też czuwać nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania.

radca prawny Angelika Kimbort

2 myśli na “Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *